ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น หลักการในการห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือส่งเสริมการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากรวมทั้งการให้กู้ยืมเงิน (deposit taking & lending) เพื่อปกป้องผู้ซื้อขายรวมทั้งราษฎรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม แล้วก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานกำกับ จนอาจนำมาซึ่งความย่ำแย่ของประชาชน

เนื่องจากยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ และตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่เจอปัญหาด้านสภาพคล่องจนกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการรวมทั้งมีการหยุดการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการสำหรับการควบคุมดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ว่าผลตอบแทนดังกล่าวมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (ได้แก่ อาจมาจากงบประมาณส่งเสริมการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ฯลฯ) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโฆษณาหรือเชื้อเชิญคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ได้แก่ เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ทำธุรกิจได้ ฯลฯ

นอกจากนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นหลักการ เกี่ยวกับการปรับแก้การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีรวมทั้งการกำหนดค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนรวมทั้งการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ